Kennissessie omgevingsplan

Het omgevingsplan; marginaal of magistraal

Periode

2020

Opdrachtgever

Raad van State

Doel en aanleiding

In het kader van kennisdeling is aan Maarten gevraagd om een presentatie te geven over het instrument omgevingsplan. Maarten is een voorstander van een interactieve manier van kennisdeling en richt ook daarop zijn presentaties in.

De Raad van State heeft een aantal vragen bij Maarten aangeleverd waarop de focus is gelegd, namelijk:

  • Kun je een realistisch beeld schetsen van de manier waarop gemeenten invulling gaan geven aan het instrument omgevingsplan?
  • Wat kunnen we, gegeven de wet- en regelgeving, verwachten dat er in de omgevingsplannen komt te staan? Hoe komen ze er uit te zien?
  • Kun je ons hier, aan de hand van concrete voorbeelden, in meenemen
  • Wat zijn naar verwachting de grootste veranderingen?

Samenvatting

De praktijk betrekken bij de invulling van het instrument omgevingsplan is uiteraard van belang om beter beeld te krijgen. Daarom wordt aandacht geschonken aan de actualiteiten. Voorbeelden zijn woningbouwopgave, energietransitie, stikstofproblematiek en klimaatadaptatie. Er is stilgestaan bij het gegeven dat deze opgaven samenhangen en de uitdaging is om de snelheid van de maatschappij bij te houden in een omgevingsplan.

Vanzelfsprekend is aandacht besteed aan de mogelijkheden van het omgevingsplan. Ook deze worden uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Alsmede het overgangsrecht. Digitale regels van activiteiten worden behandeld bij de uitleg over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tot slot is stilgestaan bij de transitiefase waarbij de themagerichte en gebiedsgerichte wijziging zijn toegelicht.

Door de omstandigheden in verband met Covid-19 heeft de presentatie digitaal plaatsgevonden. De presentatie is in twee sessie gedeeld, namelijk een presentatiedeel en een responsiedeel. Een nieuwe ervaring, die succesvol is verlopen.

Meer weten over dit project?

7 + 10 =