Subsidiariteitstoets

omgevingsvisie en omgevingsverordening

Periode:

2020

Opdrachtgever:

Provincie Utrecht

Doel en aanleiding

De Omgevingswet stelt het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsverordening voor provincies verplicht. Om deze instrumenten in de ‘geest van de Omgevingswet’ te ontwerpen staan drie basisbeginselen centraal, namelijk het subsidiariteitsbeginsel, proportionaliteitsbeginsel en het beginsel van de minst belastende interventie.

De provincie Utrecht heeft een ontwerp omgevingsvisie en ontwerp omgevingsverordening opgesteld. Om te toetsen of de beginselen op de juiste wijze in de ontwerpstukken zijn toegepast is Juriplan Advies benaderd.

Projectbeschrijving

 In samenwerking met ir. Sarah Ros zijn de ontwerpstukken getoetst aan het subsidiariteitsbeginsel. In de adviesmemo zijn onder andere de volgende vragen beantwoord:

  • Voldoen de regels die de provincie stelt aan het subsidiariteitsbeginsel?
  • Is voldoende duidelijk gemaakt waar de provinciale bevoegdheden liggen en waar deze ophouden?
  • In hoeverre past het sturen op binnenstedelijke ontwikkelingen dan wel ontwikkelingen op individuele kavels in het landelijk gebied (stellen van maatwerkregels) binnen het adagium “decentraal, tenzij”?
  • Blijft de provincie met haar verordening binnen het door de wet voorgeschreven kader van artikel 2.3 lid 1 Omgevingswet?

Meer weten over dit project?

7 + 13 =

Juriplan Netwerk

Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen opdrachtgever en de volgende personen

Sarah Ros

Stedebouwkundige | Eigenaar Sarah Ros Bestuursadvies

Maarten Engelberts

Jurist omgevingsrecht | Juriplan Advies