Jaarcongres VBWTN 2016 – Ruimtelijke toets verdwijnt uit Bouwbesluit

Jaarcongres VBWTN 2016 – Ruimtelijke toets verdwijnt uit Bouwbesluit

Jaarcongres VBWTN 2016 – Ruimtelijke toets verdwijnt uit Bouwbesluit

Op 27 oktober 2016 vond het dertiende jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland plaats in de Heerlickheijd van Ermelo. Maar liefst 500 BWT-medewerkers kwamen naar het fraaie Ermelo om kennis te nemen van de ontwikkelingen die het vakgebied van bouw- en woningtoezicht de komende jaren fors zullen veranderen. Ook ditmaal weer veel aandacht voor de private kwaliteitsborging en de komst van de Omgevingswet.

 

Duidelijk werd in ieder geval dat BWT-medewerkers ook mét de komst van private kwaliteitsborging en Omgevingswet nog veel handhavingstaken houden, zoals de toetsing aan ruimtelijke eisen binnen het nieuwe Omgevingsplan.

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts presenteerde vanuit Ministerie I&M samen met Frederike Brouwer (Ministerie BZK) “Ruimtelijke toets verdwijnt uit Bouwbesluit”

 

Dag van de Omgevingswet 2014

Dag van de Omgevingswet 2014

Dag van de Omgevingswet 2014

De VVM-sectie Milieurecht en Praktijk organiseerde de Dag van de Omgevingswet 2014 in samenwerking met gastheer de provincie Zuid-Holland, de Vereniging voor Milieurecht, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Provero, de VBWTN, Platform 31, Netwerk Jong Leefomgeving en diverse andere secties van de VVM.

 

Lees hier het verslag van de Dag van de Omgevingswet 2014

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts sprak vanuit Gemeente Den Haag tijdens “Experimenteren Bussum en Den Haag”

Experimenteren in Bussum en Den Haag

Sprekers: Karin Steenbakkers (gemeente Bussum), Armando Snijders (Tonnaer), Maarten Engelberts (gemeente Den Haag).

Gespreksleider: Saskia Engbers (Platform31). Verslag: Jan Spitters (Kluwer)

In het kader van de Crisis- en herstelwet anticiperen verschillende gemeenten op de komst van het omgevingsplan. Zo stelt Bussum een omgevingsplan op voor het helegrondgebied en werkt Den Haagaan een gebiedsgericht plan. De plannen bevatten alle regels voor de fysieke leefomgeving.

De gemeenten Bussum en Den Haag hebben elk hun eigen vertrekpositie voor het ontwikkelen van een omgevingsplan. Dit komt duidelijk terug in de beschrijving van hun experimentenin het kader van de zevende respectievelijk achtste tranche van de Crisis- en herstelwet.

Doelstellingen

Bussum stelt een plan op voor haar gehele grondgebied. De gemeente wil verder gaan dan het actualiseren of in elkaar schuiven van de huidige zes bestemmingsplannen. Bussum zet vol in op deregulering en grijpt de pilot aan om regels te verminderen en te vereenvoudigen. Ten slotte wil de gemeente alle regelingen onderbrengen in één overzichtelijk en goed raadpleegbaar digitaal omgevingsplan.

Den Haag richt zich in eerste instantie op een omslag in ruimtelijk beleid. Niet langer staat een vastomlijnd stedenbouwkundig eindbeeld voorop, maar komt de nadruk te liggen op uitnodigingsplanologie en een faciliterende rol voor initiatieven van marktpartijen. Via gebiedsontwikkeling en samenwerking streeft zij organisch naar evenwicht tussen een goede ruimtelijke ordening en het belang van de fysieke leefomgeving.

Brede reikwijdte

Maar er zijn meer verschillen in aanpak. Bussum kiest bij de selectie van onder te brengen regelgeving voor de ‘meest uitgebreide optie’ van de Omgevingswet: hierbij gaat het om de integratie van ruim 20 verordeningen die in meer of mindere mate de fysieke leefomgeving raken. Den Haag brengt op haar beurt ruim 15 verordeningen onder in één integrale samenhangende verordening. Er komen minder regels: integraal, uniform en afgestemd. Hierdoor ontstaat meer bestuurlijke
afwegingsruimte voor een verdere integratie van ruimtelijke ordening en milieu. Men gaat meer werken met doelvoorschriften, voorwaardelijke verplichtingen en beleidsregels. De regels worden voorzien van een TOER (Toelichting Omgevings Effect Rapportage). Deze gaat verder dan een gewoon milieueffectrapportage en maakt een integraal strategisch actieprogramma mogelijk.

Digitale ontsluiting

Gemeenschappelijk kenmerk is dat beide gemeenten streven naar een digitaal omgevingsplan. Dat biedt zo helder mogelijk inzicht in de functies en de regels die van toepassing zijn op een specifieke locatie op de ruimtelijke kaart (geometrische bepaling). Bussum richt zich op ontsluiting, actualisering en vindbaarheid van zoveel mogelijk thema’s en data. Alle regelingen kan men raadplegen via de ruimtelijke kaart, een inhoudsopgave en een zoekfunctie.

Den Haag richt zich op maatwerk per deelgebied met als doel monitoring van toetsing en beleid. Door te werken met een dynamisch driedimensionaal model van gegevens streeft men ook naar reductie van onderzoekslasten. Het is dan ook niet meer nodig om het plan tweedimensionaal als pdf vast te leggen en voor een planperiode van 10 jaar te bevriezen.

Aanbevelingen

Op basis van hun ervaringen tot nu toe geven Bussum en Den Haag tips en trucs voor de totstandkoming en inhoud van een omgevingsplan:

  • Wees onbevangen en open. Denk integraal. Werk samen.
  • Creëer tijdig betrokkenheid en draagvlak bij alle ambtenaren en bestuurders. Organiseer een startbijeenkomst, brainstormsessies en werkgroepen. Betrek stakeholders uit de samenleving.
  • Denk goed na bij de selectie van regelgeving. Zorg voor een logische indeling. Bepaal de gevolgen voor bestuurlijke besluitvorming.
  • Betrek eindgebruikers bij de interface en zoekmogelijkheden van een digitaal plan op de gemeentelijke website.

Beide gemeenten laten tot slot weten dat het omgevingsplan zich heel goed leent voor het omzetten van gebiedsverordeningen. Op de kaart worden de functies per gebied aan percelen toegekend.

Temp.architecture – Debat Nieuwe regels, nieuwe kansen

Temp.architecture – Debat Nieuwe regels, nieuwe kansen

Temp.architecture – Debat Nieuwe regels, nieuwe kansen

Het enorme oppervlak aan braakliggende bouwgrond en de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed vragen om andere strategieën om de (her)ontwikkeling van ruimte in Nederland aan te pakken. Hoort bij deze nieuwe manier ook een andere regelgeving? Is het aloude bestemmingsplan nog wel het aangewezen juridisch kader om bijvoorbeeld kantoorpanden te transformeren en braakliggende bouwgrond anders te bestemmen? En als niet, welk alternatief kunnen we dan ontwikkelen? Tijdens dit debat zullen bestuurders, ambtenaren en ontwerpers met elkaar in gesprek gaan over deze vragen.

 

Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet (temp.architecture) illustreren met voorbeelden de urgentie van een nieuwe werkwijze.

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts deed deze presentatie terwijl hij werkzaam was bij Gemeente Den Haag.

Maarten Engelberts (jurist, gemeente Den Haag) gaat aan de hand van de Binckhorst in op de (on)mogelijkheden voor herontwikkeling binnen de huidige regelgeving. Edward Stigter (projectdirecteur Eenvoudig Beter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gaat in op de crisis- en herstelwet en het programma ‘eenvoudig beter’, dat voortkomt uit de ambitie van het huidige kabinet tot een vermindering van regels.

Moderator Tarik Yousif gaat vervolgens in debat met de sprekers, het publiek en een aantal gasten: Johan Houwers (Tweede Kamerlid, VVD), Sander de Rouwe (Tweede Kamerlid, CDA), Duco Stadig (H-team), Wil van der Hoek (directeur Opdrachtgeving , gemeente Den Haag) en Jan Struiksma (voorzitter Instituut voor Bouwrecht).

Het debat is tevens de start van de presentatie ‘Nieuwe Ruimte voor de Stad’ van het Amsterdamse architectencollectief temp.architecture, dat nieuwe transformatiestrategieën voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed en braakliggende bouwgrond toont (t/m 25 maart 2012 te zien in de entreeruimte van Stroom).

Lees hier het verslag van het debat